Spotlight

 

In 'Spotlight' belichten wij meerdere keren per maand één specifiek kunstwerk uit de lopende tentoonstelling of de galerie stock.
Heeft u belangstelling voor dit werk?
Onderaan deze pagina vindt u daarvoor een contactformulier.

In 'Spotlight' we highlight one specific artwork from the current exhibition or the gallery stock, several times a month.
Are you interested in this work?
You will find a contact form at the bottom of this page

 

                                         
 
Frank Van Hiel (BE)

Zonder titel (2017), potlood en inkt op papier, 63 x 47 cm
Verkoopprijs: €. 1.325,00  (incl. BTW)

Untitled (2017), pencil and ink on paper, 63 x 47 cm
Selling price: €. 1.325,00 (incl. VAT)

Verzendkosten op aanvraag / shipping costs on request

 

KUNSTKOOP
Dit werk kunt u ook aanschaffen met de KunstKoop (zie onder)
Aanbetaling (10%): €. 132, -
Het resterende bedrag van €. 1.192,50  kunt u vervolgens voldoen in 36 renteloze maandtermijnen van €. 33,12

KUNSTKOOP
Dutch residents can purchase this work with the KunstKoop (see below)
Advance payment (10%): €. 132,--
The remaining amount of € 1.192,50 can then be paid in 36 interest-free monthly installments of €. 33,12

 

Meer werk van Frank Van Hiel is momenteel te zien in de galerie tentoonstelling FNFM (met verder werken van Mario De Brabandere,
Frank Van Den Berghe en Noël Drieghe) - 9 maart t/m 13 april.
Zie ook de pagina NU 

More work by Frank Van Hiel can be seen at the gallery exhibition FNFM (with further works by Mario De Brabandere, Frank Van Den Berghe and Noël Drieghe) - March 9 - April 13
See also the page CURRENT

 

PDF  - CV Frank Van Hiel

Met enige reserve kan het werk van Frank van Hiel onder de fundamentele schilderkunst gerubriceerd worden. Het voorbehoud is noodzakelijk omdat hij geen pure schilder is. Van Hiel tekent veel en daarnaast assembleert hij ook. Zijn vormentaal ontsnapt aan de stringente definities die gelden voor geometrisch-abstracte kunst. Dat hij radicale en formele kunst maakt, is duidelijk. Dat hij kiest voor een eigen variant op het minimalisme is eveneens helder. Toch is hij niet formeel of minimalistisch in de strikte betekenis van deze woorden. Dat komt vooral omdat hij steeds zoveel speelruimte creëert dat het moeilijk wordt om zijn werk in hokjes te plaatsen.

Frank van Hiel werkt met potlood, lakverf en acryl op paneel of doek, maar ook met houtskool, inkt en acryl op papier, met spuitlak op metaal, hout en doek en met lakverf en unaliet op hout.

Hoewel deze verscheidenheid in materiaalgebruik de indruk zou kunnen wekken dat het werk van Frank van Hiel alle kanten opschiet, is het tegendeel waar. Zijn werk openbaart van een bijna extreme vorm van eenvoud en homogeniteit.

De kunstenaar werkt niet schilderachtig in de enge betekenis van het woord. Dat heeft vooral te maken met verfbehandeling, textuur en structuur en met de combinaties van verschillende media (bijvoorbeeld potlood, lakverf en acryl) binnen één kunstwerk. Het onderscheid tussen tekening, schilderij en collage valt daardoor weg, terwijl ruimtelijke dimensies bijna vanzelfsprekend in zijn tweedimensionale kunst infiltreren. Soms is het eindresultaat volledig monochroom. Wordt er toch een kleur toegevoegd, dan kiest de kunstenaar meestal voor matte kleuren die overdaad en uitbundigheid uitsluiten.

Het zal duidelijk zijn: de kunst van Frank van Hiel is niet voor één gat te vangen. Het  is verleidelijk om zijn vormentaal eenvoudig te noemen. Vaak is de basis van de composities geometrisch, maar dan wel nét even anders. Subtiele modulaties en speelse accentverschuivingen maken het werk steeds weer verrassend. Door verrassende formele ingrepen en bewegingsdimensies houdt het werk voldoende afstand tot de met wetmatigheden dichtgetimmerde kunst die doorgaans onder geometrische abstractie valt.

Van Hiel bevrijdt zijn vormentaal van wetmatigheden en maakt de weg vrij voor vormassociaties. De herkomst van de vormen doet er feitelijk niet toe. De formele of fundamentele vormentaal staat op zichzelf en hoeft niet persé te refereren aan een buitenwereld. Het gaat om de intrinsieke waarde van de vorm. Als er al een grootste gemene deler bestaat, dan schuilt die vooral in het eenvoudige, heldere en overzichtelijke ritme van de dingen. Zo laat hij zien dat de basis van zijn scheppingsproces bestaat uit zorgvuldige overwegingen, zowel op het formele vlak als bij het kleurgebruik. Elke beeldende ingreep is gewikt en gewogen. Elke overbodige toevoeging wordt vermeden. Wat wij uiteindelijk te zien krijgen, is precies wat een kunstwerk nodig heeft om voldoende spanning te creëren zonder dat het zich brutaal aan ons opdringt. 
Tekst: Wim van der Beek
 

 

With some trepidation, Frank van Hiel's work can be classified under fundamental painting. The trepidation is necessary because he is not a pure painter. Van Hiel draws a lot and he also assembles. His formal language escapes the stringent definitions that apply to geometric-abstract art. It is clear that he makes radical and formal art. It is also clear that he opts for his own variant of minimalism. Yet he is not formal or minimalist in the strict sense of these words. This is mainly because he always creates so much leeway that it becomes difficult to put his work in boxes.

Frank van Hiel works with pencil, lacquer paint and acrylic on panel or canvas, but also with charcoal, ink and acrylic on paper, with spray paint on metal, wood and canvas and with lacquer paint and unaliet on wood.

Although this diversity in the use of materials could give the impression that Frank van Hiel's work is moving in all directions, the opposite is true. His work reveals an almost extreme form of simplicity and homogeneity. The artist does not work in the narrow sense of the word. This is mainly due to paint treatment, texture and structure and to the combinations of different media (for example, pencil, lacquer paint and acrylic) within one work of art. As a result, the distinction between drawing, painting and collage disappears, while spatial dimensions almost naturally infiltrate into his two-dimensional art. Sometimes the end result is completely monochrome. If a color is nevertheless added, the artist usually opts for matt colors that exclude excess and exuberance.

It will be clear: the art of Frank van Hiel cannot be caught in one hole. It is tempting to call his formal language simple. Often the basis of the compositions is geometric, but just a little bit different. Subtle modulations and playful accent shifts always make the work surprising. Through surprising formal interventions and dimensions of movement, the work maintains a sufficient distance from the art that is made up of laws that usually fall under geometric abstraction.

Van Hiel frees his formal language from laws and paves the way for form associations. The origin of the forms does not really matter. The formal or fundamental formal language stands on its own and does not necessarily refer to an outside world. It is about the intrinsic value of the form. If there is already a common denominator, it is mainly in the simple, clear and uncluttered rhythm of things. In this way he shows that the basis of his creative process consists of careful considerations, both in the formal field and in the use of color. Every visual intervention is well-considered and weighted. Any superfluous addition is avoided. What we ultimately get to see is exactly what a work of art needs to create enough tension without being impudently imposed on us.
Text: Wim van der Beek

 

          
Galerie van den Berge is geselecteerd voor de KunstKoop, een stimuleringsregeling van het Mondriaan Fonds.
Met de KunstKoop kunnen particulieren (Nederlandse ingezetenen) kunst op afbetaling kopen zonder dat zij rente hoeven te betalen.
Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u af in maandelijkse termijnen.
Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening. 100% kunst | 0% rente.
Sinds 1997 maakten meer dan 47.000 kopers gebruik van de KunstKoop en kochten voor ruim 150 miljoen euro aan kunstwerken.
Alle informatie is verkrijgbaar in de galerie of via de mobiele app van het Mondriaan Fonds. https://kunstkoop.nl/

De aanbetaling is 10% van het aankoopbedrag
Met het calculatieprogramma in de app kunt u ook berekenen wat uw maandelijkse (renteloze) aflossing wordt indien u kiest voor een hogere aanbetaling. Bij de aanvraag geldt een minimale aflossingstermijn van 12 maanden (en een minimaal aflossingsbedrag van €. 22,50 per maand)
U kunt echter later (of direct na acceptatie) de afbetalingsperiode zonder kosten verkorten.

Gallery van den Berge has been selected for the KunstKoop, an incentive scheme of the Mondriaan Fund. With the KunstKoop, individuals (Dutch residents) can buy art on credit without having to pay interest. If you take out an interest-free loan through the KunstKoop, you do not pay the total amount at once, but you pay off in monthly installments. The Mondriaan Fund is responsible for the interest. 100% art 0% interest. Since 1997, more than 47,000 buyers have used the KunstKoop and bought more than 150 million euros worth of works of art.
All information is available in the gallery or via the mobile app of the Mondriaan Fund. https://kunstkoop.nl/

The down payment is 10% of the purchase amount.
With the calculation program in the app you can also calculate what your monthly (interest-free) repayment will be if you opt for a higher down payment. A minimum repayment term of 12 months applies to the application (and a minimum repayment amount of € 22.50 per month) However, you can shorten the installment period at no cost (or immediately after acceptance).

 

 

spotlight