Spotlight

 

In 'Spotlight' belichten wij meerdere keren per maand één specifiek kunstwerk uit de lopende tentoonstelling of de galerie stock.
Heeft u belangstelling voor dit werk?
Onderaan deze pagina vindt u daarvoor een contactformulier.

In 'Spotlight' we highlight one specific artwork from the current exhibition or the gallery stock, several times a month.
Are you interested in this work?
You will find a contact form at the bottom of this page


 

                                                
 
Jus Juchtmans (BE)

nr. 20171219 (2017)
Acryl op linnen, 50 x 40 cm
Verkoopprijs  €. 5.200, - incl. BTW
 

nr. 20171219 (2017)
Acrylic on linen, 50 x 40 cm
Selling Price: €. 5.200, - incl. VAT
 

Verzendkosten op aanvraag / shipping costs on request

 

KUNSTKOOP
Dit werk kunt u ook aanschaffen met de KunstKoop (zie onder)
Aanbetaling (10%): €. 450,00
Het resterende bedrag van €. 4.750, 00 kunt u vervolgens voldoen in 36 renteloze maandtermijnen van €. 131,94

KUNSTKOOP
Dutch residents can purchase this work with the KunstKoop (see below)
Advance payment (10%): €. 450,00
The remaining amount of € 4.750,00 can then be paid in 36 interest-free monthly installments of €. 131,94


 


Schilderen met de snelheid van het licht

Schilderijen van Jus Juchtmans zijn vijvers waarin je jezelf weerspiegeld ziet. Je kunt erin verdrinken. Het licht zuigt je naar de diepte, naar de onderstromen, de draaikolken en alles wat onder het oppervlak huist, fonkelt en vibreert.

Niets te zien
Wat is er op Juchtmans’ doeken te zien? Niets bijzonders eigenlijk. Vlekken, strepen, lijnen, vlakken, glinstering en kleur. Dat voor al. Bij laag scherend licht zie je ook sleepsporen en krassen, minuscule belletjes, putjes soms. Het hoort erbij, want niets is perfect. De schilderijen komen niet uit een spuitcabine. Ze zijn geen seriewerk. Elk doek is als een strand dat de zee met haar rakel heeft gladgetrokken, keer op keer. Wat valt er op Juchtmans’ schilderijen dan te zien? Alles. Door de reflectie van de werken worden de kamer, de omgeving, de lucht, de wolken, het licht, de verlichting en zelfs de toeschouwer mee in het werk gezogen. Elk moment is er iets anders te zien. Juchtmans’ werken zijn geen dode materie. Ze leven.

Inventeur de couleur
Werken van Juchtmans zijn gewoon mooi. Mag dat nog gezegd? Ze glanzen en weerspiegelen. Ze verbazen omdat Juchtmans in zijn lab, zijn atelier, elke dag nieuwe kleuren uitvindt. Ze verleiden door hun sensualiteit, maar ze zijn niet vrijblijvend, koket of oppervlakkig. Ze laten zich niet zo maar consumeren, ze lokken je uit je tent,  ze nodigen je uit om te participeren. Werken van Juchtmans zijn helemaal af, maar niet afgesloten. Ze veranderen op elk moment, want ze zijn kleur en kleur is trilling, wemeling, versnelling. Kleur heeft de snelheid van het licht. Kleur ademt. De werken van Juchtmans bestoken je tegen lichtsnelheid. Ze zijn eigenlijk niet te fotograferen, zoals het noorderlicht niet te fotograferen is. Elke foto is een momentopname, een van de miljoenen manifestaties van het werk.  Elke reproductie van een schilderij van Juchtmans is een verraad aan dat werk, want het pint het vast op één moment, terwijl het op elk moment verandert. Een doek van Juchtmans is een kettingreactie, een protuberans, een golfslag, een eeuwig gaan en komen van licht en kleur. Het is een natuurverschijnsel.

Allotropen
Elk schilderij is dat toch? De waterlelies van Monet, de ascetisch abstracte doeken van Rothko, het fotorealisme van Richter. Ja en nee. Juchtmans’ werk bestookt je met de hoogste kleurintensiteit ter wereld. Hoe dat komt? Omdat zijn schilderijen in wezen installaties zijn: veel lagen kleur op elkaar die door de transparantie van het medium aan het licht komen. Schilderijen van Juchtmans functioneren als diamanten. Elk laag breekt het licht anders. Elk soort licht creëert nieuwe waarnemingen. Het zijn allotropen: binnen hun vaste aggregatietoestand kennen ze meerdere fysische verschijningsvormen. Werken van Juchtmans zijn meer dan een visuele beleving. Ze zijn een totaalervaring, een happening. In een schilderij – of liever een picturale installatie van Juchtmans – word je meegesleurd, je participeert, maakt mee, verandert mee met het licht. Je kunt niet anders. Dat is de kracht van het werk.

Peter Theunynck

 

Painting at the speed of light
On Jus Juchtmans

Jus Juchtmans’ paintings are ponds in which you can see your own reflection.You can drown in them. The light sucks you into the abyss, into the undercurrent, into the whirlpool and everything underneath the surface shimmers and vibrates.

Nothing to see
What do you see when looking at Juchtmans’ pictures? Nothing special really. Spots, smudges, lines, shimmers and colours. The latter above all. In grazing light you can also see dragging marks and scratches, minuscule air bubbles, sometimes little holes. These belong, because perfection doesn’t exist. The paintings are not airbrushed. They are not serial work. Each canvas is like a beach smoothed by the squeegee of the sea, time and time again. So what do you see when looking at Juchtmans’ pictures? Everything. Through the reflection of the paintings the room, the surroundings, the sky, the clouds, the light, the lighting, even the observer are sucked into the painting. At any given moment you see something different. Juchtmans’ pictures aren’t dead matter; they are very much alive.

Inventor of colour
Jus Juchtmans’ paintings are plain beautiful. Are we still allowed to say such a thing? They shine and reflect. They astonish because every day Juchtmans invents new colours in his lab, his studio. They seduce us with their sensuality, yet aren’t casual, coquettish or superficial. They aren’t easily consumed, they draw you out, they invite you to participate. Juchtmans’ pictures are completed, but not frozen. They can change at any given moment, because they are colour and colour is vibration, writhing and acceleration. Colour has the speed of light. Colour breathes. Juchtmans’ paintings come at you at light speed. They are basically impossible to photograph, just like the Northern lights. Each photograph is a snapshot, one of the million possible manifestations of the picture. Each reproduction of a painting by Juchtmans would be a betrayal of that painting, because it narrows it down to a single moment, while it is ever-changing. A picture by Juchtmans is a chain reaction, a solar prominence, an alluvion, an eternal coming and going of light and colour. It is a natural phenomenon.

Allotropes
Isn’t this true for any painting? Monet’s Waterlilies, Rothko’s ascetic abstract pictures, Richter’s photorealism. Yes and no. Juchtmans’ paintings come at you with the highest intensity of colour in the world. How come? Because his pictures are in fact installations: a multitude of layers of colour that reveal themselves through the transparency of the medium.  Juchtmans’ paintings work like diamonds. Each layer breaks the light in a different way. Each different kind of light creates new observations. They are allotropes: within their fixed aggregate state they have multiple physical manifestations. Pictures by Juchtmans are more than a visual experience. They are a total sensation, a happening. A painting – or rather a pictorial installation by Juchtmans – drags you in; you participate, experience, change with the light. You have to. This is the true strength of the work.

Peter Theunynck

 

Werk van Jus Juchtmns is opgenomen in de collecties van / Works of Jus Juchtmans are represented in the collections of

SMAK (Gent - BE), PMMK (Oostende - BE), Karl Ernst Osthaus-Museum (Hagen - DE), Museum of Contemporary Art, San Diego – La Jolla (US), ABN/AMRO Kunststichting, Amsterdam NL), Fondation Carmignac, Porquerolles (FR), F. van Lanschot Bankiers, Den Bosch (NL), AHOLD/ Delaize kunstcollectie, Zaandam (NL),  AXA Collection, Madrid (ES)
Particuliere collecties in Europa en de Verenigde Staten./ Private collections in Europe and the USA


 

 

 

          
Galerie van den Berge is geselecteerd voor de KunstKoop, een stimuleringsregeling van het Mondriaan Fonds.
Met de KunstKoop kunnen particulieren (Nederlandse ingezetenen) kunst op afbetaling kopen zonder dat zij rente hoeven te betalen.
Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u af in maandelijkse termijnen.
Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening. 100% kunst | 0% rente.
Sinds 1997 maakten meer dan 47.000 kopers gebruik van de KunstKoop en kochten voor ruim 150 miljoen euro aan kunstwerken.
Alle informatie is verkrijgbaar in de galerie of via de mobiele app van het Mondriaan Fonds. https://kunstkoop.nl/

De aanbetaling is 10% van het aankoopbedrag
Met het calculatieprogramma in de app kunt u ook berekenen wat uw maandelijkse (renteloze) aflossing wordt indien u kiest voor een hogere aanbetaling. Bij de aanvraag geldt een minimale aflossingstermijn van 12 maanden (en een minimaal aflossingsbedrag van €. 22,50 per maand)
U kunt echter later (of direct na acceptatie) de afbetalingsperiode zonder kosten verkorten.

Gallery van den Berge has been selected for the KunstKoop, an incentive scheme of the Mondriaan Fund. With the KunstKoop, individuals (Dutch residents) can buy art on credit without having to pay interest. If you take out an interest-free loan through the KunstKoop, you do not pay the total amount at once, but you pay off in monthly installments. The Mondriaan Fund is responsible for the interest. 100% art 0% interest. Since 1997, more than 47,000 buyers have used the KunstKoop and bought more than 150 million euros worth of works of art.
All information is available in the gallery or via the mobile app of the Mondriaan Fund. https://kunstkoop.nl/

The down payment is 10% of the purchase amount.
With the calculation program in the app you can also calculate what your monthly (interest-free) repayment will be if you opt for a higher down payment. A minimum repayment term of 12 months applies to the application (and a minimum repayment amount of € 22.50 per month) However, you can shorten the installment period at no cost (or immediately after acceptance).

 

 

spotlight