Over ons / About

 

Profiel
Internationale hedendaagse beeldende kunst met de nadruk op West Europa.
Wij tonen onze persoonlijke voorkeur. De galerie vertegenwoordigt ca. 25 kunstenaars nationaal en/of internationaal.
Zij bindt zich niet aan stromingen en richt zich niet op specifieke kunstuitingen.
Binnen het hele scala van de beeldende kunst kiezen wij kunstenaars die zich terdege bewust zijn van de kunsthistorie en kritisch, oprecht, en vaak obsessief werken aan een eigen oeuvre. De bindende factor tussen kunstenaars onderling en de galerie is de mentaliteit. 
De galerie organiseert ca. 6 tentoonstellingen per jaar en promoot haar kunstenaars jaarlijks op meerdere kunstbeurzen.

Profile
International contemporary visual art with an emphasis on Western Europe.
We show our personal preference. The gallery represents approximately 25 artists nationally and / or internationally.
It does not bind to currents and does not focus on specific artistic expressions.
Within the full range of visual arts we choose artists who are well aware of art history and who work critically, sincerely and often obsessively on their own oeuvre. The binding factor between artists and the gallery is the mentality.
The gallery organizes app. 6 exhibitions a year and promotes its artists annually at multiple art fairs.


Historie
Na 2 jaar pop-up tentoonstellingen op wisselende locaties betrokken Tom van den Berge en Joyce van Elzakker in november 1990 de etage van het pand Wijngaardstraat 3 in Goes als vaste basis voor hun activiteiten. Naast het organiseren van galerie tentoonstellingen en projecten werd regelmatig samengewerkt met culturele instelllingen binnen- en buiten de regio -  waaronder Buro Beeldende Kunst Vlissingen, het Zeeuws Museum, de Beyerd (Breda) en The Living Art Museum (Reykjavik). Via de Stichting ATOL werden de beeldende kunst presentaties van het Zeeland Nazomer Festival (voorheen Zeeland Cultuurmaand) georganiseerd.
In de periode 1999/2000 organiseerden Galerie van den Berge en Galerie In Situ (Aalst - BE) een aantal exposities onder de naam 'W3 Galeries' in één van de tentoonstellingsruimtes van DeWillem3, Vlissingen
Galerie van den Berge verhuisde in 2003 naar Westwal 45, Goes en betrok, kort na de viering van het 25 jarig bestaan, in de nazomer van 2016 het statige pand Albert Joachimikade 5 (Rijksmonument 1868)

De galeriehouders hebben ruime ervaring als gastcurator, waren lid van diverse (Provinciale en Gemeentelijke) adviescommissies, aankoop commissies (Kunstuitlenen, CBK's)  en coördineerden diverse kunstprojecten (voor o.a. Het Praktijkburo Mondriaan Fonds).
Galerie van den Berge nam deel aan de kunstbeurzen Art Amsterdam (Beurs van Berlage, Westergasfabriek), Lineart Gent, 30-40 Beurs voor jonge kunst Knokke, Art Amsterdam/KunstRAI Amsterdam, Art Frankfurt, Art Brussels, Amsterdam Drawing, Art The Hague, Art Rotterdam, PAN Amsterdam en Art on Paper Amsterdam.

History
After two years of pop-up exhibitions at various locations, Tom van den Berge and Joyce van Elzakker took the floor of the Wijngaardstraat 3 building in Goes in November 1990 as a fixed base for their activities. In addition to organizing gallery exhibitions and projects, there was regular collaboration with cultural institutions within and outside the region - including Buro Beeldende Kunst Vlissingen, the Zeeuws Museum, the Beyerd (Breda) and The Living Art Museum (Reykjavik). The visual art presentations of the Zeeland Nazomer Festival (formerly Zeeland Culture Month) were organized via the ATOL Foundation.
In the period 1999/2000 Galerie van den Berge and Gallery In Situ (Aalst - BE) organized a number of exhibitions under the name 'W3 Galeries' in one of the exhibition spaces of DeWillem3, Vlissingen.
Galerie van den Berge moved in 2003 to Westwal 45, Goes and, shortly after the celebration of the 25th anniversary, in the late summer of 2016 occupied the stately Albert Joachimikade 5 building (National Monument 1868)

The gallery owners have extensive experience as guest curator, were members of various (Provincial and Municipal) advisory committees, purchase committees (Art Lending, CBKs) and coordinated various art projects (for example, the Praktijkburo Mondriaan Fund).
Galerie van den Berge participated in art fairs Art Amsterdam (Beurs van Berlage, Westergasfabriek), Lineart Gent, 30-40 Beurs for young art Knokke, Art Amsterdam / KunstRAI Amsterdam, Art Frankfurt, Art Brussels, Amsterdam Drawing, Art The Hague, Art Rotterdam, PAN Amsterdam and Art on Paper Amsterdam.


   

Albert Joachimikade 5, Goes (NL)                                                                                Art Rotterdam 2023

 

 Magazine - 17 september 2021, Oscar van Gelderen

De galerie van... Tom van den Berge en Joyce van Elzakker

"In de rubriek ‘De galerie van…’ laten we een keur aan galeriehouders uit Nederland en België aan het woord: hoe (en wanneer) zijn ze hun galerie gestart, wat is er sindsdien allemaal veranderd in de kunstwereld, wat is hun profiel, wat verzamelen ze zelf, en wat is de impact van Corona op hun galerie? In dit deel Tom van den Berge en Joyce van Elzakker (Galerie van den Berge)".
Lees het interview in Gallery Viewer Magazine

"In the section 'The Gallery of...' we let a selection of gallery owners from the Netherlands and Belgium have their say: how (and when) did they start their gallery, what has changed in the art world since then, what is their profile, what do they collect and what is the impact of Corona on their gallery? In this part Tom van den Berge and Joyce van Elzakker (Galerie van den Berge)".
Read the interview in Gallery Viewer Magazine (English).
 

De galerie ontving in 1996 de Culturele prijs van de stad Goes
The gallery received in 1996 the Cultural prize of the city Goes

      
 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten?
Via de contactpagina kunt u zich opgeven voor onze digitale nieuwsbrief.
U ontvangt dan maandelijks de meest actuele informatie (openingen, tentoonstellingen, kunstbeurzen)

Do you want to be kept informed of our activities?
You can sign up for our digital newsletter via the contact page.
You will receive the latest information every month (openings, exhibitions, art fairs)

 

 

Kunstenaars aanvragen
Wij ontvangen zeer regelmatig aanvragen, e-mails en documentatie (catalogi, brochures) van kunstenaars.
Helaas zijn wij niet in staat op al deze aanvragen te reageren.
Wij zijn daarom genoodzaakt het volgende te melden:

 • Aanvragen van kunstenaars worden uitsluitend geaccepteerd via e-mail.
  Wij zullen uw website en CV bekijken en reageren indien wij belangstelling hebben.
 • Op ongevraagd ontvangen documentatie/portfolio's/catalogi wordt niet gereageerd, e.e.a. wordt ook niet geretourneerd tenzij er een gefrankeerde retourenveloppe is ingesloten.
 • De galerie ontvangt kunstenaars die hun portfolio willen laten zien uitsluitend op afspraak en slechts nadat wij per e-mail onze belangstelling hebben kenbaar gemaakt. 
   

Applications by artists
We regularly receive requests, e-mails and documentation (catalogs, brochures) from artists.
Unfortunately, we are unable to respond to all these requests.
We are therefore forced to report the following:

 • Requests from artists are only accepted via e-mail.
  We will view your website and CV and respond if we are interested.
 • Unsolicited documentation / portfolios / catalogs are not responded to, these will also not returned unless a franked return envelope is included.
 •  The gallery receives artists who want to show their portfolio exclusively by appointment and only after we have expressed our interest by e-mail.

 

Via de onderstaande link opent u  de PDF van ons privacy statement
Through the link below you can open the PDF of our privacy statement
Privacy Statement - Galerie van den Berge